Spanish to English Dictionary

Versión en Español

(eól) disco actuante o actuador Spanish pronunciation - Say (eól) disco actuante o actuador in English pronunciation Meaning of "(eól) disco actuante o actuador" in English language